Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________

sâmbătă, mai 7

România nu mai plăteşte tribut nimănui

La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceauşescu s-a adresat Plenarei Comitetului Central, unde a făcut publică încheierea plăţii datoriei externe. "România nu mai plăteşte tribut nimănui" – a exclamat ca după o nouă victorie secretarul general.


În cuvântarea ţinută cu acel prilej, Nicolae Ceauşescu pare a nu avea compasiune, nici măcar ştiinţă de sacrificiile românilor. Mai mult decât atât, vorbeşte ca şi cum cetăţenii României ar fi trăit cum nu se poate mai bine datorită "politicii înţelepte a partidului" privind "dezvoltarea economico-socială a ţării şi înaintarea fermă a patriei spre comunism". N-au suferit de frig, n-au stat la cozi ori în întuneric din 1981, când a început plata datoriei externe, de care nici nu avusese cunoştinţă.

"Zilele de 12-14 aprilie marchează - se poate spune - o deplină independenţă economică şi politică a Ro­mâ­niei! (Aplauze şi urale puternice, prelungite). Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plăteşte tribut nimănui şi este cu adevărat in­de­pendentă - şi economic, şi politic! (Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează în­delung: "Ceau­şescu - PCR", "Cea­u­şes­cu şi poporul!", "Ceauşescu, Ro­mânia - stima noastră şi mândria!")

La sfârşitul lunii martie am lichidat datoria externă a ţării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde de dolari. În total, din 1975 până în martie 1989 am plătit circa 21 de mi­liarde de dolari, din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde de dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble şi care, de asemenea, au fost de mult achitate.
În prezent, ţara noastră are de în­casat ­din creditele pe care le-a acordat diferitelor state peste 2,5 miliarde de dolari."

"Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acţionăm în aşa fel încât să asi­gurăm atât dezvoltarea generală a ţării, cât şi lichidarea treptată, în această perioadă, a întregii datorii, să luăm totodată măsurile necesare pentru întărirea continuă a ordinii şi disciplinei. După cum este cunoscut, din 1980 până în prezent, situaţia economică mondială a fost foarte complexă şi gravă. S-a înrăutăţit continuu situaţia ţărilor în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe sunt astăzi de peste 1.300 de miliarde de dolari.

"Adoptând hotărârea de a plăti în acest deceniu întreaga datorie ex­ter­nă, am pornit de la faptul că numai prin lichidarea acesteia vom putea să asigurăm deplina independenţă economică şi politică, să înfăptuim nea­bătut Programul partidului de făurire a societăţii socia­liste multilateral dezvoltate şi să creăm condiţiile necesare înaintării ferme a României spre comunism!"
 
"Totodată, am stabilit să ac­ţi­o­năm în aşa fel încât să asigurăm dezvoltarea economico-socială a patriei şi ridicarea continuă a nivelului de trai material şi spiritual al poporului.

În anii 1981-1989 am alocat pentru dezvoltare peste 2.000 de mi­liarde de lei. Calculând la cursul necomercial al dolarului, aceasta înseamnă peste 200 de miliarde de dolari.

Producţia industrială este în acest an cu peste 50% mai mare faţă de 1980. Producţia agricolă va fi aproa­pe de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vândute populaţiei, în pre­ţuri curente, este cu 40% mai mare. Fondul total de retribuţie a crescut în această perioadă cu circa 60%, iar re­tribuţia medie cu circa 50%. După cum este cunoscut, în anii 1981-1989 au fost majorate de două ori re­tribuţiile şi pensiile. În acest an, până la 1 august se va încheia cea de-a doua majorare a retribuţiei şi a pensiilor.
În acelaşi timp, s-au majorat alo­ca­ţiile pentru copii cu circa 70% şi au crescut cheltuielile sociale pe locuitor cu peste 44%.

În general, în această perioadă s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole şi de interes naţional şi s-au rea­lizat peste 1 milion de apartamente. În aceşti ani s-au dat în folosinţă Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, în lun­gi­me totală de circa 100 km, s-a reali­zat metroul în Bucureşti, care în acest an va avea o lungime de 60 de km, s-a amenajat râul Dâmboviţa şi s-au în­fă­p­tuit marile lucrări de mo­dernizare şi sistematizare a Capitalei, printre care şi noul centru admi­nistrativ.

În general au cunoscut o puternică dezvoltare toate judeţele, oraşele şi comunele patriei noastre socialiste. Orice om de bună-cre­dinţă poate vedea marile tran­sfor­mări care au avut loc în România şi care au ridicat nivelul general de civilizaţie şi de trai al întregului nostru popor."

"Propun Comitetului Central al partidului să luăm hotărârea - care să fie adoptată ca lege de Marea Adunare Naţională - ca, în viitor, nimeni să nu mai poată să apeleze la credite străine, pentru ca întreaga dezvoltare a ţării să o realizăm prin mijloace proprii - desigur, printr-o largă colaborare inter­na­ţională, dar fără credite!  (Aplauze puternice, prelungite).  
Consider aplauzele ca aprobare a acestei propuneri." (Aplauze şi urale puternice; se scandează: "Ceauşescu - PCR", "Ceauşescu şi poporul!", "Ceau­şes­cu, România - stima noastră şi mândria!")

Niciun comentariu: